Проект SEA

Трансграничен бизнес акселератор

За проекта

Проект SEA е амбициозна трансгранична инициатива, която си поставя амбициозни цели в подкрепа на бизнеса и регионалната предприемаческа инфраструктура.

Основни цели на SEA

Основната цел на проекта е да подобри системите за подпомагане на бизнеса в трансграничния регион, като по този начин допринесе за оползотворяване на предприемаческия потенциал на региона.

Целеви групи

Инфраструктурата и наличните усуги в подкрепа на бизнеса в трансграничния регион се предоставят основните от местните търговски палати и браншови организации, партньорските организации на мрежата Enterprise Europe Network, както и множество бизнес подпомагащи организации и образователни институции, популяризиращи предприемачеството сред младежите, отключвайки техния потенциал за създаване на добавена стойност и иновации в местните общности.

Проект SEA

За проекта

Проект Трансграничен Бизнес Акселератор (с акроним „SEA“) е амбициозна трансгранична инициатива, която си поставя амбициозни цели в подкрепа на бизнеса и регионалната предприемаческа инфраструктура.

Идеята за изпълнението на проекта се оформи в няколко отделни етапа. Основната концепция за създаването на Акселератора е разработена от Водещия партньор – Търговско – промишлена палата – Еврос и Американския университет в България. Основната цел е да се капитализира и надгради върху съществуващите инициативи и инфраструктура в подкрепа на бизнес на двете институции. В реализацията на проекта са включени експерти и консултанти по бизнес развитие от Young Entrepreneurs of Thessaloniki (Солун, Гърция), Technology and Human Resources Institute (Солун, Гърция) и Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (Сандански, България).

Идеята за изпълнението на проекта се оформи в няколко отделни етапа. Основната концепция за създаването на Акселератора е разработена от Водещия партньор – Търговско – промишлена палата – Еврос и Американския университет в България. Основната цел е да се капитализира и надгради върху съществуващите инициативи и инфраструктура в подкрепа на бизнес на двете институции. В реализацията на проекта са включени експерти и консултанти по бизнес развитие от Young Entrepreneurs of Thessaloniki (Солун, Гърция), Technology and Human Resources Institute (Солун, Гърция) и Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (Сандански, България).

В допълнение на това се наблюдава влошаване на негативните тенденции свързани с миграцията на млади хора и бизнеси към големите градове и чужбина. Младите предприемачи, особено тези от селски райони и по-отдалечени общности погрешно смятат, че единственото, което не им достига, за да бъде бизнеса им успешен е финансирането.

Вземайки предвид спецификите на бизнес средата в трансграничния регион, икономическото развитие и негативните последствия от пандемията COVID-19, в рамките на проекта ще бъде създаден Трансграничен бизнес Акселератор (SEA), който ще предложи на потенциалните предприемачи, както необходимата модерна инфраструктура, а също и обучения и менторска подкрепа за развитие на техните предприемачески идеи.

SEA e иновативен инкубатор на стартиращи фирми, който изгражда капацитет и умения в процеса по превръщането на идея в работещ бизнес. Акселератора обхваща всички етапи от избора на идеи, интензивно обучение и менторство с цел превръщането на идея в продукт или услуга, оценката на пазара, регистрацията на фирмата и представянето пред потенциални инвеститори и финансови институции. Акселераторската програма капитализира ползите от трансгрничното сътрудничество между участниците, експертите и организациите от двете страни на границата.

Основни цели на SEA

Основната цел на проекта е да подобри регионалната инфраструктура в подкрепа на бизнеса и да даде възможност за оползотворяване на предприемаческия потенциал на трансграничния регион посредством създаването на умения и знания за създаването на нови, стартиращи компании. Тази амбициозна цел ще се постигне чрез създаването на първия по рода си Трансграничен бизнес акселератор (SEA Accelerator), който ще използва богатия опит на организациите – партньори и експертите от двете страни на границата. Специфичните цели на проекта са:

 • arrow Анализ на наличния потенциал, умения, силни страни и възможности на трансграничния регион на двете държави.
 • arrow Създаване на SEA Accelerator, включващ:
  • Инвестиционен компонент: Изграждане на материалната база на Акселератора, посредством обособяването и оборудването на специализирани помещения в Александруполис (Гърция) и Благоевград (България).
  • Обучения и менторство: Създаване на цялостна обучителна и менторска програма за потенциални предприемачи и стартиращи фирми.
 • arrow Пилотно провеждане на един пълен цикъл от SEA Accelerator с участници от трансграничния регион на двете държави.
 • arrow Създаване на рамка за осигуряване на институционалната и финансова устойчивост на Акселератора.
 • arrow Изграждане и мобилизиране на участниците в местната бизнес среда за подкрепа на Акселератора и участващите бизнес идеи и екипи от двете страни на границата

Освен гореспоменатите резултати, проект SEA се очаква да даде възможност за създаването на нови работни места в създадените и подпомогнати стартиращи фирми. Участниците в Акселератора ще се възползват от участието си в семинари и мрежови събития, подобрени знания и капацитет, които ще им позволят да повишат предприемаческия си потенциал и перспективи за заетост. The rest of the participants in the Accelerator will benefit from expert sessions and workshops, improved knowledge and capacity that will allow them to improve their current employability.

Структурата и модела на Акселератора ще следват най-новите технологични и бизнес тенденции, като същевременно бъдат адаптирани към регионалните бизнес специфики и предприемаческия потенциал на трансграничния регион.

Целеви групи

Инфраструктурата и наличните усуги в подкрепа на бизнеса в трансграничния регион се предоставят основните от местните търговски палати и браншови организации, партньорските организации на мрежата Enterprise Europe Network, както и множество бизнес подпомагащи организации и образователни институции, популяризиращи предприемачеството сред младежите, отключвайки техния потенциал за създаване на добавена стойност и иновации в местните общности.

 • arrow Млади предприемачи, които имат интерес към стартирането на собствен бизнес.
 • arrow Изследователи и изследователски организации, които разполагат с резултати от научноизследователската и развойна дейност, имащи потенциал да бъдат комерсиализирани и превърнати в иновации.
 • arrow Потенциални предприемачи с мотивация да започнат собствен бизнес.
 • arrow Стартиращи фирми, които се нуждаят от подкрепа за развитие и растеж.
 • arrow Съществуващи МСП с потенциал и перспективи за стартиране на нови продукти и услуги, включително вътрешните иновации и идеи, които могат да прераснат в нов бизнес проект или изцяло нов бизнес (spill-overs).
 • arrow Експерти, ментори, обучители и професионалисти, част от регионалната система за подпомагане на бизнеса, работещи с МСП и предприемачи в трансграничния регион на двете държави.