Резултати на проект SEA

Резултати

Проект SEA е амбициозна трансгранична инициатива, която си поставя амбициозни цели в подкрепа на бизнеса и регионалната предприемаческа инфраструктура.

Проектът ще укрепи и диверсифицира местните структури и услуги в подкрепа на бизнеса в трансграничния регион чрез създаването и пилотното провеждане на Трансграничен бизнес акселератор, създаден на базата на нуждите на местната бизнес общност и колективния опит на проектните партньори и експерти от двете страни на границата:

 • 5 опитни организации и институции от България и Гърция, част от регионалната екосистема в подкрепа на бизнеса, които ще обменят опит и познания в подкрепа на бизнеса.
 • 15 експерта, които ще обменят опит в управлението и изпълнението на проекта в Гърция и България
 • 4 работни срещи на екипа на проекта и 12 онлайн срещи за координиране дейностите на проекта
 • Създаване и популяризиране на 20 мотивационни видеа на участниците в SEA Акселератора, като част от информационната кампания на проекта
 • Организирани 20 събития в трансграничния регион на двете държави.
 • 90 представители на целевите групи и заинтересовани страни, създатели на политики и потенциални бенефициенти от двете държави, участващи в различните проучвания и анализи по проекта.
 • Повече от 30 експерти (вътрешни и външни), включени в подготовката на учебно съдържание, методологии и дейности по проект, част от SEA Акеселератора и пилотната му реализация в целевия трансграничен регион.
 • 120 участници, предимно млади хора, включени в акселераторската програма в Гърция и България, представящи и реализиращи своите бизнес идеи, изграждащи капацитет, мрежи и реализиращи активна обмяна на опит и умения.
 • 30 бизнес идеи от 60 потенциални предприемачи (индивидуални или екипни), пряко участващи и получаващи обучение, персонализирани менторски и коучинг услуги в рамките на пилотната фаза на Акселератора в Гърция и България.
 • 20 зрели бизнес идеи (индивидуални или екипни), преминали през различните етапи на Акселератора, готови да създадат стартиращи фирми и да отворят нови работни места в трансграничния регион.

Освен гореспоменатите резултати, проект SEA се очаква да даде възможност за създаването на нови работни места в създадените и подпомогнати стартиращи фирми. Участниците в Акселератора ще се възползват от участието си в семинари и мрежови събития, подобрени знания и капацитет, които ще им позволят да повишат предприемаческия си потенциал и перспективи за заетост.

Структурата и модела на Акселератора ще следват най-новите технологични и бизнес тенденции, като същевременно бъдат адаптирани към регионалните бизнес специфики и предприемаческия потенциал на трансграничния регион.

Очаквани резултати

Проектът ще подобри регионалната система в подкрепа на бизнеса и ще даде възможност за оползотворяване на предприемаческия потенциал на младите хора в трансграничния регион. В рамките на Акселератора те ще имат възможността да подобрят знанията и уменията си да създават и развиват нови компании.
Това ще допринесе за създаването на добавена стойност за регионалната бизнес среда и системите за предоставяне на бизнес услуги посредством:

 • Подобрена инфраструктурата в подкрепа на бизнеса и предприемачеството в трансграничния регион на България и Гърция посредством създаването на SEA Акселератор, включително необходимата материално-техническа база, обучителни материали и експертно обезпечаване.
 • Повишено предприемачество и предприемаческа култура, активиран скрития потенциал на трансграничния регион чрез провеждането на серия информационни и мотивационни събития, като част от кампанията за популяризирането на Акселератора.
 • Осигурена институционалната устойчивост на SEA Акселератора посредством осигуряването на подкрепа от заинтересованите страни в трансграничния регион и участието им в отделните фази по планиране, изграждане и изпълнение на Акселератора и изградената подкрепяща инфраструктура. Акселератора, като основен резултат от реализацията на проекта, ще остане част от предприемаческата среда в трансграничния регион, посредством осигуреното широко участие на всички заинтересовани страни.

Реализацията на проект SEA ще подкрепи поне 20 потенциални бизнес идеи от преприемачи от двете страни на границата, които ще преминат през серия от обучения, менторски сесии и работа в екип.

Мултиплицирането на постигнатите резултати ще се реализира посредством растежа и развитието на новостартиращите предприятия. Осигуряването на устойчивост на SEA акселератора ще допринесе за създаването на още стартиращи фирми с потенциал за привличане на инвестиции и генериране на добавена стойност.

Предстоящи дейности

На тази страница ще публикуваме информация за предстоящи събития, дейности, резултати и други продукти от реализацията на проекта.