Παραδοτέα έργου SEA

Αποτελέσματα Έργου

Το Project SEA (Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator – Έξυπνος Διασυνοριακός Επιταχυντής Επιχειρηματικότητας) είναι ένα φιλόδοξο διασυνοριακό έργο που επιδιώκει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα και βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης.

Το Project SEA (Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator – Έξυπνος Διασυνοριακός Επιταχυντής Επιχειρηματικότητας) είναι ένα φιλόδοξο διασυνοριακό έργο που επιδιώκει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα και βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης.

 • arrow 5 έμπειροι οργανισμοί και φορείς από τα δύο οικοσυστήματα (Ελλάδας και Βουλγαρίας) υποστηρίξεως επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την ανταλλαγή εμπειριών.
 • arrow 15 εμπειρογνώμονες (εσωτερικοί και εξωτερικοί), που εμπλέκονται στη διαχείριση έργων, το συντονισμό και την υλοποίηση σε Ελλάδα και Βουλγαρία
 • arrow 4 συναντήσεις εργασίας/συντονισμού πρόσωπο με πρόσωπο και περίπου 12 (δώδεκα) διαδικτυακές συναντήσεις της ομάδας έργου
 • arrow Παραγωγή και προώθηση 20 παρακινητικών βίντεο (motivational videos) συμμετεχόντων στο SEAccelerator στο πλαίσιο της Στρατηγικής Διάδοσης (Dissemination Strategy)
 • arrow 20 πολυδιάστατες εκδηλώσεις σε όλη την διασυνοριακή περιοχή
 • arrow 90 εκπρόσωποι από ενδιαφερόμενους φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής και δυνητικούς δικαιούχους του έργου και από τις δύο χώρες, που θα συμμετέχουν στην έρευνα και στη διαδικασία προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής του SEA
 • arrow Περισσότεροι από 30 εμπειρογνώμονες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) θα συμμετέχουν στην προετοιμασία εκπαιδευτικού περιεχομένου, μεθοδολογιών και παραδοτέων, μέρος της ανάπτυξης του SEA Accelerator και της πιλοτικής λειτουργίας του και στις δύο χώρες.
 • arrow 120 συμμετέχοντες που θα παρακολούθησαν τη φάση προ-επιτάχυνσης του SEA σε Ελλάδα και Βουλγαρία, παρουσιάζοντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες, χτίζοντας τις ικανότητές τους, αναπτύσσοντας το δίκτυο του και ανταλλάσσοντας εμπειρίες.
 • arrow 30 επιχειρηματικές ιδέες από 60 εν δυνάμει επιχειρηματίες (ομάδες/άτομα) που θα εμπλακούν άμεσα και θα λάβουν εκπαίδευση, mentoring και καθοδήγηση στην πιλοτική λειτουργία του SEAccelerator στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Επιπλέον το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων, βελτίωση της γνώσης, δικτύωση και λήψη συστηματικής και ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τα εμπλεκόμενα άτομα/ομάδες.
 • arrow 20 ώριμες επιχειρηματικές ιδέες (από ομάδες/άτομα) που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα του SEAccelerator στη φάση δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων και ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή.

Πέρα από τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους, το έργο SEA αναμένεται να επιτρέψει την αυτοαπασχόληση για τους νέους επιχειρηματίες και να αυξήσει τις ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας καθώς εταιρείες θα αναπτύσσονται και θα μεγαλώνουν. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες του Επιτανυχτή θα επωφεληθούν από συνεδρίες με ειδικούς και εργαστήρια, θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την τρέχουσα απασχολησιμότητά τους.

Τόσο η δομή SEA Accelerator όσο και το μοντέλο φάσης-πύλης (phase-gate) που θα ακολουθηθεί, μαζί με το περιεχόμενο εκπαίδευσης/καθοδήγησης, προορίζονται να είναι καινοτόμα και υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να περιλαμβάνουν μικτές ομάδες συμμετεχόντων και εμπειρογνωμόνων και από τις δύο χώρες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο θα βελτιώσει το περιφερειακό σύστημα υποστήριξης των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει το αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό των νέων στην περιοχή, με δεξιότητες και γνώσεις για το πώς να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν νεοφυείς εταιρείες. Τα αποτελέσματα θα φέρουν άμεσα προστιθέμενη αξία στις υποδομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και στα συστήματα παροχής υπηρεσιών της διασυνοριακής περιοχής, μέσα από:

 • arrow Ενίσχυση του οικοσυστήματος και της υποδομής επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής υποστήριξης της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας, μέσω της δημιουργίας του πλήρως αναπτυγμένου SEAccelerator, που θα διαθέτει τόσο την απτή υποδομή όσο και το απαιτούμενο περιεχόμενο/μεθοδολογία εκπαίδευσης για τη λειτουργία του.
 • arrow Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας και ενεργοποίηση του κρυφού δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής, με μια σειρά εκδηλώσεων προώθησης και κινήτρων για να υποστηρίξει την ίδρυση του SEAccelerator.
 • arrow Ενίσχυση της «έννοιας της ιδιοκτησίας» του SEA από τους ενδιαφερόμενους φορείς της διασυνοριακής περιοχής, με βάση την άμεση εμπλοκή τους στη διαδικασία προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής, πιλοτικής εφαρμογής και διατήρησης (τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά) της καθιερωμένης υποδομής επιχειρηματικής υποστήριξης (π.χ. SEA Accelerator και SEA Start-up Hubs and χώρους συλλογικής εργασίας - Co-working). Ο ίδιος ο SEA Accelerator είναι το κύριο αποτέλεσμα του έργου, που προορίζεται να διατηρηθεί πέρα ​​από τη διάρκεια ζωής του έργου και να τροφοδοτήσει το περιφερειακό οικοσύστημα υποστήριξης των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα, λόγω των πλεονεκτημάτων του για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το έργο SEA αναμένεται να συμβάλει σε : δημιουργία αριθμού νέων επιχειρήσεων, καθώς αναμένεται να υποστηρίξει τουλάχιστον 20 πιθανές, έτοιμες προς έναρξη επιχειρήσεις (start-ups) που θα υποστηρίζονται από 20 επενδυτικά έτοιμες επιχειρηματικές ιδέες από επιχειρηματίες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση και καθοδήγηση που θα λάβουν από το SEA.

Αναμένεται πολλαπλασιασμός των επιτευχθέντων οφελών και επιπτώσεων, καθώς οι νέες νεοφυείς επιχειρήσεις θα αναπτύσσονται και θα επεκτείνονται. Ακόμη περισσότερο με τη διατήρηση του SEA Accelerator πέραν ​​από τον κύκλο του έργου, με τις υποψήφιες επιχειρηματικές ιδέες να προσελκύουν επενδύσεις μετατρέποντας τις σε start-ups, με καθεμία από αυτές να ολοκληρώνει τον κύκλο του έτους/επιταχυντή.

Επερχόμενα Παραδοτέα

Τα μελλοντικά παραδοτέα (έρευνες, στρατηγικές, μελέτες, πλατφόρμες, δίκτυα κ.λπ.) θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του έργου, σε αυτή τη σελίδα.